Gmina
Polecamy
Informacje i usugi przyjazne obywatelom
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urzd Marszakowski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpoecznegoZakad Ubezpiecze Spoecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stron odwiedzio ju
Odsłon : 2751562
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

plakat rajd niedzwiada

Regulamin rajdu

 

160518 niewlasciwa segregacja

 

TelefonUzalenieniaBehawioralne 492

 

029- DSC4269Amatorski Ludowy Zesp Artystyczny ?Grczanki? z Grki Lubartowskiej obchodzi w dniu 23 kwietnia 2016 roku Jubileusz 30-lecia swojej dziaalnoci. Uroczysto zainaugurowaa msza wita w intencji Jubilatw w miejscowej kaplicy. Jubileusz zespou zgromadzi w Wiejskim Orodku Kultury liczne grono jego przyjaci, sympatykw, sponsorw i goci.

Więcej…

 

Program Rodzina 500+

W zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 kwietnia 2016 roku r. ustawy  o pomocy  pastwa w wychowaniu  dzieci, ktra wprowadzia ?Program 500 plus? informuj, e:

Wniosek  o wiadczenie wychowawcze bdzie mona zoy w terminie:

  • od 1 kwietnia 2016 roku  do  1 lipca 2016 r. ? osoby skadajce wniosek  w tym terminie  otrzymaj wiadczenie naliczone od dnia 1 kwietnia 2016 roku;
  • od 2 lipca 2016 roku  - osoby  skadajce wniosek  po  tym terminie otrzymaj wiadczenie naliczone bez wyrwnania za minione miesice.

Wniosek bdzie mona skada :

  • osobicie w Orodku Pomocy Spoecznej
  • tradycyjn drog pocztow
  • poprzez skrzynk elektronicznej platformy ePUAP
  • przez Internet za porednictwem serwisu Empatia, PUE ZUS oraz bankowoci elektronicznej

Kryteria dochodowe:

wiadczenie wychowawcze w wysokoci  500 z  rodzice otrzymaj niezalenie od dochodu  na drugie i  kolejne dziecko  do  ukoczenia przez nie  18 roku ycia.

W przypadku  rodzin z dochodem poniej   800 z  netto  na osob wsparcie otrzyma rodzina  take na pierwsze i  jedyne dziecko.

W przypadku  dziecka niepenosprawnego  kryterium dochodowe na pierwsze dziecko  bdzie wynosio  1200 z  netto na osob. Istotne jest, e w skadzie rodziny  brane bd pod uwag pozostajce na utrzymaniu  dzieci  do  ukoczenia 25 roku  ycia. Dodatkowo, wliczane te bd dzieci, ktre ukoczyy  25  rok ycia, legitymujce si orzeczeniem o  znacznym stopniu  niepenosprawnoci, jeeli  w zwizku  z t niepenosprawnoci przysuguje wiadczenie pielgnacyjne lub specjalny  zasiek  opiekuczy  albo  zasiek opiekuna.

wiadczenie bdzie przekazywane  na konto  wskazane przez Wnioskodawc w druku  wniosku.

Dodatkowe informacje dotyczce programu dostpne s na stronie BIP Orodka Pomocy Spoecznej.

Dokumenty:

Wniosek o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego dla rodziny mniejszej - do 6 dzieci

Wniosek o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego dla rodziny wikszej - powyej 6 dzieci

OWIADCZENIE CZONKA RODZINY O DOCHODACH OSIGNITYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJCYM OKRES, NA KTRY USTALANE JEST PRAWO DO WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NI DOCHODY PODLEGAJCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRELONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PӬN. ZM.)

OWIADCZENIE CZONKA RODZINY ROZLICZAJCEGO SI NA PODSTAWIE PRZEPISW O ZRYCZATOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTRYCH PRZYCHODW OSIGNITYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIGNITYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJCYM OKRES, NA KTRY USTALANE JEST PRAWO DO WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OWIADCZENIE CZONKA RODZINY O WIELKOCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJCYM OKRES, NA KTRY USTALANE JEST PRAWO DO WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Szczegowe informacje znajduj si na stronie Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

 
Na skrty

migowy

ststystyka

mapa-gminy

66 btn pracaa

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

hotspot

profilaktyka