Polecamy
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2721178
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

II RAJD ROWEROWY po Gminie Niedźwiada

plakat rajd niedzwiada

Regulamin rajdu

 

Nieprawidłowa segregacja odpadów

160518 niewlasciwa segregacja

 

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

TelefonUzależnieniaBehawioralne 492

 

„Górczanki” skończyły 30 lat

029- DSC4269Amatorski Ludowy Zespół Artystyczny „Górczanki” z Górki Lubartowskiej obchodził w dniu 23 kwietnia 2016 roku Jubileusz 30-lecia swojej działalności. Uroczystość zainaugurowała msza święta w intencji Jubilatów w miejscowej kaplicy. Jubileusz zespołu zgromadził w Wiejskim Ośrodku Kultury liczne grono jego przyjaciół, sympatyków, sponsorów i gości.

Więcej…

 

Program Rodzina 500+

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku r. ustawy  o pomocy  państwa w wychowaniu  dzieci, która wprowadziła „Program 500 plus” informuję, że:

Wniosek  o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w terminie:

  • od 1 kwietnia 2016 roku  do  1 lipca 2016 r. – osoby składające wniosek  w tym terminie  otrzymają świadczenie naliczone od dnia 1 kwietnia 2016 roku;
  • od 2 lipca 2016 roku  - osoby  składające wniosek  po  tym terminie otrzymają świadczenie naliczone bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek będzie można składać :

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej
  • tradycyjną drogą pocztową
  • poprzez skrzynkę elektronicznej platformy ePUAP
  • przez Internet za pośrednictwem serwisu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej

Kryteria dochodowe:

Świadczenie wychowawcze w wysokości  500 zł  rodzice otrzymają niezależnie od dochodu  na drugie i  kolejne dziecko  do  ukończenia przez nie  18 roku życia.

W przypadku  rodzin z dochodem poniżej   800 zł  netto  na osobę wsparcie otrzyma rodzina  także na pierwsze i  jedyne dziecko.

W przypadku  dziecka niepełnosprawnego  kryterium dochodowe na pierwsze dziecko  będzie wynosiło  1200 zł  netto na osobę. Istotne jest, że w składzie rodziny  brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu  dzieci  do  ukończenia 25 roku  życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły  25  rok życia, legitymujące się orzeczeniem o  znacznym stopniu  niepełnosprawności, jeżeli  w związku  z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny  zasiłek  opiekuńczy  albo  zasiłek opiekuna.

Świadczenie będzie przekazywane  na konto  wskazane przez Wnioskodawcę w druku  wniosku.

Dodatkowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokumenty:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla rodziny mniejszej - do 6 dzieci

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla rodziny większej - powyżej 6 dzieci

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
Na skróty

migowy

ststystyka

mapa-gminy

66 btn pracaa

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

hotspot

profilaktyka